Sr.No

 Name of Faculty

Subject

Photo

1

 Dr. SHIVAJI TRIMBAKRAO SANGLE

ECONOMICS

2

 Mr. ASHOK BANDU PAWAR

ECONOMICS

2

Dr. ANIRUDHA TUKARAM MORE

MARATHI

3

Mr. RAMESH RAMA MENDHE

MARATHI

4

 DR. PATIL PRAMOD SAHEBRAO

   HINDI

5

 Miss. MANISHA GANGARAM MUGALIKAR

   HINDI

6

 Dr. BANDU NANABHAU KAWALE (HOD)

SOCIOLOGY

7

Miss. KALPNA BHIMRAO HIVRALE(CHB)

SOCIOLOGY

8

 Dr. VYANKAT BAJARANG LAMB

HISTORY

9

 Mr. RAHUL VASANTRAO CHAVAN

HISTORY

10

 Dr. SATISH KONDIRAM KARAD

POLITICAL SCIENCE

11

Dr. SANTOSH SUNILRAO CHOUTHAIWALE

ENGLISH

12

Mr. DILIP BABULAL AGARWAL

ENGLISH